دكترسید مجتبی خیام نکویی  
معاون وزیر و ریاست سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
 

 
تلفن: 22403085 -22400080

پست الکترونیکی: m.khayam@areeo.ac.ir 

 

drkhayam.png

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0