ليست مديران دفاتر ستادی

دکتر محمد قدیری ابیانه مشاور رئیس سازمان و  مدیرکل دفتر حوزه ریاست 

تلفن:  22400080
دورنگار: 22400568
داخلي: 200 و 201

______________________________________________________________________

 مهندس ماشاءاله خشنود   مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

تلفن:22402574 ، 22401600
دورنگار:22400083
داخلي: 362

______________________________________________________________________

 مهندس مجید یوسفیان  مدیرکل اداره کل امور مالي
تلفن: 22400079
دورنگار:22400083
داخلي: 271

______________________________________________________________________

مهندس مهین غیث پور مدیر کل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

تلفن:  22402300، 22400087
دورنگار:  22400083
داخلي:
302

پست الكترونيكي :
______________________________________________________________________

دکتر علیرضا نیکویی مدیر کل امور اقتصادی

تلفن:  22402300، 22400087
دورنگار:  22400083
داخلي: 
339

پست الكترونيكي : a.nikouei@areeo.ac.ir

______________________________________________________________________

آقای یداالله دالوند مدیر کل روابط عمومی سازمان

تلفن: 22429791
دورنگار: 22429791
داخلي: 469

پست الكترونيكي :  y.dalvand@areeo.ac.ir 


______________________________________________________________________

دكتر حسین فرازمند ریاست مركز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی  کشاورزی 

تلفن: 22413926 و 22401086
دورنگار:22400067
داخلي: 412

پست الكترونيكي :  farazmand@areeo.ac.ir

_________________________________________________________________

 دكتر حسن علیپور مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی 

تلفن:  22401067، 22402546
دورنگار: 22413809
داخلی: 423-425

پست الكترونيكي :  a.alipour@areeo.ac.ir
______________________________________________________

دکتر سید وحید فرهنگی  مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

تلفن:  22414410 - 22400333
دورنگار: 22414411

پست الکترونیکی:  

______________________________________________________

مهندس مهری مصر مدیریت دفتر امور حقوقي

تلفن:  22402837
دورنگار: 22400083
داخلي:
386

پست الكترونيكي : m.mesr@areeo.ac.ir 
______________________________________________________________________

آقاي سعید زهره اي مشاورریاست سازمان و مدیرکل  اداره کل حراست سازمان

تلفن:  22402015
دورنگار: 22414266
داخلي:
371

پست الكترونيكي :s,zohrei@areeo.ac.ir

______________________________________________________________________

دكتر تورج ولی نسب مدیرکل دفتر روابط علمی و  همکاریهای بین المللی

تلفن:  22402013
دورنگار: 22402547
داخلي: 217

پست الكترونيكي :  t.valinasab@areeo.ac.ir

______________________________________________________________________

دكتر جهانفر دانشیان  رئیس اداره دبیرخانه هیئت ممیزه  و هیئت های امنای سازمان

تلفن: 22413810
داخلي: 363

پست الكترونيكي : j.daneshian@areeo.ac.ir 

______________________________________________________________________

دکتر جهانفر دانشیان سرپرست دفتر امور پژوهشی

تلفن:  22400091- 22413929
دورنگار:  22402892
داخلي: 325

پست الكترونيكي :  j.daneshian@areeo.ac.ir

______________________________________________________________________
 

 مدیرکل دفتر امور فناوري

تلفن: 22414337- 22414339- 22414269- 22413808
دورنگار: 22414337
پست الكترونيكي:
 

______________________________________________________________________

دكتر عبداله موموندی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری كشاورزی

تلفن:  66430441
نمابر: 66430445
پست الكترونيكي :  a.momovandi@areeo.ac.ir 
_________________________________________________________________

دکتر سید کریم موسوی قائم مقام معاونت آموزش و ترویج و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن:  66430444، 66430446،
نمابر: 36700884-026، 66430449

پست الكترونيكي :   k.mousavi@areeo.ac.ir

_________________________________________________________________

دکتر علی خبیری ،مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج
 

تلفن: 66430462، 6700463-0263
دورنگار: 66940733، 66430449
پست الکترونیکی: a.darjani@areeo.ac.ir

_________________________________________________________________


مهندس علی رضا سید اسحاقی ،  مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

تلفن: 22042032، 66430465

دورنگار: 66430464
پست الکترونیکی: a.seyedeshaghi@areeo.ac.ir

_________________________________________________________________

 مهندس مهری مداحی سرپرست  دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستائی و عشایری

 تلفن: 66430463
دورنگار: 66596333
پست الكترونيكي: 

_________________________________________________________________

دکتر مریم طهماسبی ، مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

تلفن: 66940789

دورنگار:66940754 

پست الكترونيكي: 

________________________________________________________________

دکتر سید جلال الدین بصام ،مدیرکل دفتر آموزش کارکنان

تلفن: 66940762

دورنگار: 66940761 

پست الكترونيكي: j.basam@areeo.ac.ir

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0